OSOBNÝCH ÚDAJOV

www.oxywise.com

Verzia z: 1.1.2022

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov (ďalej len „Pravidlá ochrany osobných údajov“) vysvetľujú, kto sme, ako spracúvame (t. j. získavame, zaznamenávame, usporadúvame, štruktúrujeme, uchovávame, prispôsobujeme alebo meníme, vyhľadávame, prehliadame, využívame, poskytujeme prenosom, šírime alebo poskytujeme iným spôsobom, preskupujeme alebo kombinujeme, obmedzujeme, mažeme alebo likvidujeme) vaše osobné údaje a o tom, ako môžete uplatňovať svoje práva na ochranu osobných údajov. 

 1. VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov sa uplatňujú na akékoľvek získavanie a spracúvanie osobných údajov vykonávané:

 • pri interakcii s webovým sídlom www.oxywise.com (ďalej len „Webové sídlo“) prevádzkovaným OXYWISE, s.r.o. sídlom Hurbanova 21, 921 01 Piešťany IČO: 44651465
  DIČ: 2022779099 IČ DPH: SK2022779099
 • pri zakúpení produktu alebo vyžiadaní si iných služieb od OXYWISE, s.r.o. a/alebo ktorejkoľvek z jeho spriaznených spoločností a/alebo dcérskych spoločností, vrátane spoločnosti OXYWISE, s.r.o., spoločnosti s ručením obmedzeným založenej podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, so sídlom Hurbanova 21, 921 01 Piešťany, IČO: 44651465, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 23387/T (spoločne ďalej len „my“ vo všetkých gramatických tvaroch) online na našom Webovom sídle, vrátane prípadov, keď sa obrátite na náš zákaznícky servis ohľadom popredajných zákazníckych služieb alebo konkrétnych otázok alebo žiadostí;
 • pri komunikácii s vami v rámci našich marketingových činností.

Vstupom na Webové sídlo a jej používaním alebo ak nám poskytnete vaše osobné údaje inak, napríklad pri kontaktovaní našich služieb zákazníkom, potvrdzujete, že ste si prečítali a že rozumiete spôsobu, akým získavame, spracúvame, používame a poskytujeme vaše osobné údaje, ako je to opísané v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov. Vstupom na Webové sídlo a jeho používaním súhlasíte s tým, že ste viazaný týmito Pravidlami ochrany osobných údajov a súhlasíte s tým, aby sme spracúvali informácie tak, ako je to v nich uvedené.

Pokiaľ ide o konkrétne činnosti spracúvania, na získavanie a spracúvanie vašich osobných údajov musíme získať váš súhlas. Keď budeme potrebovať váš súhlas, pred zadaním osobných údajov alebo použitím príslušných častí Webového sídla vás požiadame, aby ste elektronicky zaškrtnutím konkrétnych políčok potvrdili, že súhlasíte s príslušným spracúvaním tak, ako je to opísané v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov. Váš potvrdzujúci úkon pri začiarknutí príslušného políčka a vaše používanie tohto Webového sídla znamenajú, že súhlasíte s príslušnou činnosťou spracúvania opísanou v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov. Za jednoznačný a písomný dôkaz vášho súhlasu sa považujú naše záznamy o vašom prijatí týchto Pravidiel ochrany osobných údajov, dátume ich podpísania a všetkých budúcich zmenách a doplneniach týchto Pravidiel ochrany osobných údajov.

O týchto Pravidlách ochrany osobných údajov budete informovaný – a keď si konkrétna spracovateľská činnosť bude vyžadovať váš súhlas, budete na jeho udelenie vyzvaný – pri kontaktovaní našich služieb zákazníkom.

Vaše osobné údaje získavame a spracúvame v súlade so všetkými platnými predpismi a nariadeniami EÚ o ochrane osobných údajov, vrátane, avšak bez obmedzenia, Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, ktoré je platné od 25. mája 2018.

 1. OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ O VÁS ZÍSKAVAME
 1. Osobné údaje, ktoré poskytujete dobrovoľne

Niektoré funkcie Webového sídla vás môžu vyzvať k dobrovoľnému poskytnutiu vašich osobných údajov.

V tejto súvislosti získavame a spracúvame:

 • osobné údaje, ktoré poskytujete pri interakcii s funkcionalitami Webového sídla, napríklad pri otvorení účtu alebo nahrávaní obsahu generovaného užívateľom na Webové sídlo. Tieto osobné údaje môžu zahŕňať:
  • vaše meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo;
  • vaše užívateľské meno a heslo;
 • osobné údaje, ktoré poskytujete pri kúpe tovaru prostredníctvom Webového sídla. Tieto osobné údaje môžu zahŕňať:
  • vaše meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo;
  • históriu vami zakúpených produktov;
  • údaje týkajúce sa vašej transakcie;
 • osobné údaje, ktoré poskytujete, keď sa zúčastňujete našich marketingových činností/prihlasujete na odber prostriedkov našich marketingových činností prostredníctvom nášho Webového sídla, napríklad keď sa prihlásite na odber nášho spravodajcu (spravodajcov) alebo zoznamu (zoznamov) adries alebo sa zúčastňujete na propagačných akciách a iných iniciatívach, akými sú vernostné programy, súťaže atď.. Tieto osobné údaje môžu zahŕňať:
  • vaše meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo;
  • históriu vašich nákupov;
  • vaše pohlavie;
  • vaše preferencie a záujmy;
 • osobné údaje, ktoré poskytujete pri interakcii s našimi službami zákazníkom, napríklad keď zasielate otázku o produkte, poskytujete nám spätnú väzbu, žiadate o podporu naše služby zákazníkom alebo žiadate o konkrétnu pomoc alebo službu od našich služieb zákazníkom. Tieto osobné údaje môžu zahŕňať:
  • vaše meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo;
  • históriu vami zakúpených produktov;
  • informácie týkajúce sa dôvodov, pre ktoré ste kontaktovali služby zákazníkom;
 1. Osobné údaje, ktoré získavame automaticky

Spracúvanie vašich osobných údajov, keď iba navštívite a prezeráte si Webové sídlo, je obmedzené na tzv. údaje o surfovaní, konkrétne údaje, ktorých prenos na Webové sídlo je implicitný vo fungovaní systémov zodpovedných za správu Webového sídla a v komunikačných protokoloch osobitných pre internet. Údaje o surfovaní sú napríklad IP adresy zariadení, ktoré používate na pripojenie sa na Webové sídlo, a ďalšie parametre týkajúce sa vášho zariadenia a operačného systému.

Údaje o surfovaní, ako sú uvedené vyššie, a napríklad počet návštev a čas strávený na Webovom sídle získavame a spracúvame v zásade výlučne na štatistické účely a v súhrnnej forme na účely merania a zlepšenia fungovania Webového sídla. Vzhľadom na samotnú povahu údajov o surfovaní môžu tieto údaje viesť k identifikácii užívateľov, ak sú spojené s údajmi v držbe tretích osôb; údaje o surfovaní však nezískavame, aby sme ich spojili s identifikovanými užívateľmi, s výnimkou prípadov, keď sa uvedené údaje môžu použiť na účely posúdenia prípadnej zodpovednosti v prípade trestných činov súvisiacich s informáciami zameraných proti Webovému sídlu alebo prostredníctvom Webového sídla v rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi a nariadeniami EÚ o ochrane osobných údajov. 

 1. Osobné údaje, ktoré získavame zo sociálnych sietí tretích osôb

Môžete sa rozhodnúť prihlásiť sa na odber noviniek o Webovom sídle prostredníctvom vášho konta na sociálnych médiách. Presná špecifikácia osobných údajov, ktoré dostaneme z vašich sociálnych médií, bude závisieť od nastavení ochrany osobných údajov vašich sociálnych médií, ale zvyčajne sem budú patriť vaše základné údaje z verejného profilu, akými sú užívateľské meno, pohlavie, vaši priatelia, ktorí sú prihlásení na odber noviniek o Webovom sídle prostredníctvom príslušného konta na sociálnych médiách. (Pozrite nižšie aj časť „Sociálne siete tretích osôb“ týchto Pravidiel ochrany osobných údajov).

 1. Vylúčenie osobitných kategórií osobných údajov

Nevyžadujeme ani nemáme v úmysle získavať „osobitné kategórie osobných údajov“ akými sú osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje na individuálnu identifikáciu fyzickej osoby, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby. Pri zdieľaní týchto osobných údajov o sebe (alebo iných osobách) v rámci Webového sídla buďte prosím opatrný.

 1. SOCIÁLNE SIETE TRETÍCH OSÔB
 1. Pripojenie k sociálnym sieťam tretích osôb

Webové sídlo tiež využíva služby tretích osôb, ako napríklad Facebook (ďalej len „Sociálne siete tretích osôb“). Webové sídlo vám umožňuje prihlásiť sa k vášmu kontu na Sociálnej sieti tretej osoby, aby ste sa mohli pripojiť k Webovému sídlu pomocou funkcie „Prihlásiť sa“ na Webovom sídle. Dovoľujeme si vás upozorniť, že Sociálne siete tretích osôb sa riadia vlastnými zásadami ochrany súkromia, podmienkami a dohodami s koncovými užívateľmi a my nie sme zodpovední a nemáme kontrolu nad postupmi zdieľania alebo politikami tretích osôb, ktoré tieto stránky prevádzkujú. V prípade ďalších otázok nás kontaktujte na adrese info@oxywise.com.  

 1. Osobné údaje, ktoré môžeme získať, keď sa pripojíte k Sociálnym sieťam tretích osôb

Informácie, ku ktorým nám umožníte prístup, sa pre jednotlivé Sociálne siete tretích osôb líšia a sú ovplyvnené nastaveniami ochrany súkromia, ktoré vykonáte na týchto Sociálnych sieťach tretích osôb. Tieto nastavenia môžete ovládať a dozvedieť sa o nich viac na príslušnej Sociálnej sieti tretej osoby. Keď použijete funkciu „Prihlásiť sa“, môžeme získať prístup k niektorým alebo všetkým nasledujúcim osobným údajom, ktoré povolíte, zo Sociálnych sietí tretích osôb a z vašich preferencií, alebo ich môžeme uchovávať: (i) vaše základné osobné údaje z vášho verejného profilu, napríklad prezývka, profilový obrázok; (ii) prihlasovacie meno a/alebo identifikačný reťazec užívateľa; alebo (iii) akékoľvek ďalšie osobné údaje, ktoré sú podrobne uvedené a zobrazené v oznámení, ktoré sa objaví počas procesu „Prihlásiť sa prostredníctvom“.

 1. SÚBORY COOKIE

Webové sídlo využíva súbory cookie. Súbory cookie sú textové súbory, ktoré sú uchovávané v internetovom prehliadači alebo v internetovom prehliadači v počítačovom systéme. Pri zadaní adresy Webového sídla sa súbor cookie môže uložiť v operačnom systéme. Tento súbor cookie obsahuje charakteristický reťazec, ktorý umožňuje jedinečnú identifikáciu prehliadača pri opätovnom otvorení Webového sídla. To však neznamená, že sme si okamžite vedomí vašej totožnosti. 

Používanie súborov cookie slúži na to, aby sme vám spríjemnili pozeranie našej ponuky. Napríklad tzv. súbory session cookie používame na zistenie, že ste už na Webovom sídle navštívili jednotlivé stránky. Tieto sa po opustení Webového sídla automaticky vymažú. 

Súbory cookie sú uložené v počítači užívateľa a prenášané týmto počítačom na našej strane. Ako užívateľ máte preto úplnú kontrolu nad používaním súborov cookie. Zmenou nastavení vo vašom internetovom prehliadači môžete zakázať alebo obmedziť prenos súborov cookie. Už uložené súbory cookie môžete kedykoľvek zmazať. To sa dá vykonať aj automaticky. Ak sú súbory cookie pre Webové sídlo zakázané, je možné, že nebudete môcť v plnej miere využívať všetky funkcie Webového sídla. 

 1. KTO KONTROLUJE SPRACÚVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV A KTO JE ZA TO ZODPOVEDNÝ

Prevádzkovateľom osobných údajov, (i) ktoré sa získavajú, keď používate toto Webové sídlo (okrem prípadov, keď nakupujete tovar od nás) a (ii) ktoré sa získavajú pre naše marketingové činnosti a profilovanie, je: OXYWISE, s.r.o. Ďalšie údaje a spôsob, ako nás kontaktovať, nájdete na adrese info@oxywise.com.

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov, keď nakupujete tovar od nás, je spoločnosť OXYWISE, s.r.o., spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, so sídlom Hurbanova 21, 921 01 Piešťany, IČO: 44651465, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 23387/T , ktorá vám predáva tovar prostredníctvom nášho Webového sídla. OXYWISE, s.r.o. je tiež prevádzkovateľom osobných údajov, ktoré poskytujete pri interakcii s našimi službami zákazníkom.

Našu zodpovednú osobu môžete kontaktovať na adrese info@oxywise.com.  

 1. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje získané prostredníctvom nášho Webového sídla a v rámci našich služieb zákazníkom sa uchovávajú na serveroch poskytovaných a spravovaných poskytovateľom služieb uchovávania a hostingových služieb – treťou osobou STUDIO TEM, s.r.o., zatiaľ čo servery nachádzajúce sa vo Frankfurte, Nemecko.

Vaše osobné údaje budú spracúvané osobami v našich oddeleniach, ktoré ich potrebujú poznať. 

Na účely dodania tovaru a spracovania platieb prenášame potrebné osobné údaje na logistické spoločnosti a poskytovateľov platobných služieb. Títo poskytovatelia služieb sú starostlivo vybraní a zmluvne zaviazaní zaobchádzať s vašimi osobnými údajmi dôverne a používať ich výlučne na účely dodania resp. spracovania platieb. V prípade poskytnutia vašich osobných údajov takýmto tretím osobám je však rozsah prenášaných osobných údajov obmedzený na požadované minimum. 

Okrem toho, pokiaľ tieto Pravidlá ochrany osobných údajov nestanovujú inak, vaše osobné údaje poskytneme tretím osobám iba vtedy, ak na to budeme oprávnení alebo to budeme povinní urobiť na základe právnych ustanovení alebo úradných alebo súdnych príkazov alebo ak nám na to dáte váš výslovný súhlas. 

 1. ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje získavame a spracúvame na nasledujúce účely:

 1. OXYWISE, s.r.o. ako prevádzkovateľ, ktorý spracúva vaše osobné údaje na nasledujúce účely:
 1. prevádzkovanie a správa Webového sídla, vrátane:
  1. poskytovania služieb alebo funkcionalít, ktoré požadujete na Webovom sídle;
  2. vytvorenia vášho účtu a správy vášho prihlásenia sa na odber noviniek o Webovom sídle;
  3. zlepšenia vášho zážitku počas prehliadania Webového sídla;
 1. vykonávanie našich marketingových činností, vrátane:
  1. na účely priameho marketingu (vrátane správy vášho prihlásenia sa na odber nášho spravodajcu (spravodajcov) alebo zoznamu (zoznamov) adries alebo vernostného programu (programov); (ii) na umožnenie účasti na propagačných akciách a iných iniciatívach, akými sú napr. súťaže; (iii) na zasielanie vám (s vašim súhlasom, ktorý je voliteľný), a to aj prostredníctvom e-mailom zasielaných propagačných informácií a materiálov o našich produktoch a službách, o osobitných iniciatívach týkajúcich sa ceny a propagačných akcií a iniciatívach, akými sú napr. vernostné programy alebo súťaže organizované nami alebo na ktorých sa zúčastňujeme);
  2. na účely prieskumov (s vašim súhlasom, ktorý je voliteľný);
  3. na účely profilovania (s vašim súhlasom, ktorý je voliteľný);
  4. na zlepšenie našich produktov a služieb;
 1. na iné účely:
  1. na účely predchádzania podvodom; a
  2. na plnenie našich povinností podľa platných právnych predpisov a nariadení EÚ o ochrane osobných údajov a posudzovanie a obhajovanie zákonných práv.
 1. OXYWISE, s.r.o. , ako prevádzkovateľ, spracúva vaše osobné údaje na nasledujúce účely:
 1. správa vašich nákupov tovaru prostredníctvom Webového sídla:
  1. zahŕňa to všetky činnosti súvisiace s nákupom tovaru, ako napríklad dodanie tovaru, fakturácia, vracanie a výmena tovaru, prijímanie náhrad, nákup a používanie voucherov;
 1. aby sme vám mohli poskytovať služby zákazníkom, vrátane:
  1. poskytovania popredajných služieb;
  2. odpovedania na vašu žiadosť (žiadosti) o informácie, otázku (otázky), komunikáciu alebo spätnú väzbu;
  3. na interné školiace účely a zlepšenie našich služieb zákazníkom;
 1. na iné účely:
  1. na účely predchádzania podvodom; a
  2. na plnenie našich povinností podľa platných právnych predpisov a nariadení EÚ o ochrane osobných údajov a posudzovanie a obhajovanie zákonných práv.
 1. KEDY STE POVINNÝ POSKYTNÚŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE A AKÉ SÚ DÔSLEDKY, AK ICH ODMIETNETE POSKYTNÚŤ

S výnimkou údajov o surfovaní môže byť poskytnutie vašich osobných údajov požiadavkou nevyhnutnou na uzavretie alebo plnenie zmluvy, vrátane v súvislosti s poskytovaním určitých služieb a funkcionalít ponúkaných Webovým sídlom, akými sú napr. prihlásenie sa na odber noviniek o Webovom sídle, nákup tovaru prostredníctvom Webového sídla, správa účasti na vernostných programoch, propagačných akciách a iných iniciatívach komunikovaných prostredníctvom Webového sídla, odpovedanie žiadostí o informácie, otázok, komunikácie alebo spätnej väzby a ich správa. Za vyššie uvedených okolností by odmietnutie poskytnúť vaše osobné údaje znemožnilo plniť zmluvu alebo poskytovať požadované služby, produkty alebo informácie tak, ako je uvedené vyššie.

Poskytovanie vašich osobných údajov na účely prieskumu, marketingu a iné účely profilovania tak, ako je uvedené vyššie, je nepovinné; odmietnutie poskytnúť vaše osobné údaje na tieto účely nebude mať žiadny vplyv na uzavretie alebo plnenie zmluvy.  Ak to budú vyžadovať platné právne predpisy a nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov, váš predchádzajúci súhlas získame predtým, ako začneme spracúvať vaše osobné údaje na tieto účely. 

 1. PRVKY KONTROLOVANÉ TRETÍMI OSOBAMI A OSOBA ZODPOVEDNÁ ZA TIETO PRVKY

Webové sídlo môže obsahovať odkazy na iné webové sídla, ako aj na objekty alebo prvky kontrolované tretími osobami.

Príkladom sú zásuvné moduly (plug-ins), ktoré môžu spojiť naše Webové sídlo so sociálnymi sieťami akými sú napr. Facebook alebo Twitter (ďalej len „Zásuvné moduly na sociálne siete“) a ktoré sú zvyčajne označené logom príslušnej sociálnej siete. Ak na našom Webovom sídle pracujete so Zásuvnými modulmi na sociálne siete, váš prehliadač môže odoslať na takú sociálnu sieť určité osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, napríklad vaše užívateľské meno, informácie o Webovom sídle, dátum a čas a ďalšie informácie týkajúce sa prehliadača. Takéto informácie budú spracúvať sociálne siete, ktoré vlastnia a prevádzkujú tretie osoby, v súlade s ich podmienkami ochrany súkromia.

Nemáme prístup ani nekontrolujeme prvky, objekty, zásuvné moduly, súbory cookie, webové majáky a iné položky alebo sledovacie technológie, ktoré vlastnia a prevádzkujú tretie osoby, dostupné na našom Webovom sídle alebo na príslušných webových sídlach tretích osôb, ku ktorým majú užívatelia prístup na Webovom sídle alebo z Webového sídla, ani príslušné metódy spracúvania osobných údajov prostredníctvom takýchto prvkov alebo sídiel.  Zriekame sa akejkoľvek zodpovednosti za takéto webové sídla. O podmienkach, ktoré sa vzťahujú na spracúvanie osobných údajov, sa viac dozviete v pravidlách ochrany osobných údajov webových sídiel tretích osôb a prvkov prístupných z Webového sídla, pretože tieto Pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na Webové sídlo.

 1. ANALÝZA WEBOVÉHO SÍDLA

Webové sídlo používa Google Analytics, službu analýzy webových sídiel spoločnosti Google Inc. (ďalej len „Google“).

Google Analytics používa „súbory cookie“, textové súbory uložené vo vašom počítači, ktoré umožňujú analyzovať vaše používanie Webového sídla. Informácie generované súborom cookie týkajúce sa vášho používania tohto Webového sídla sa spravidla prenášajú na jeden zo serverov spoločnosti Google v USA a ukladajú sa tam. Na Webovom sídle bola aktivovaná anonymizácia IP, takže spoločnosť Google v členských štátoch Európskej únie alebo v iných štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore, vopred skráti IP adresu užívateľov. Úplná IP adresa sa prevedie na jeden zo serverov spoločnosti Google v USA a skráti sa až tam iba vo výnimočných prípadoch. Spoločnosť Google použije tieto informácie v mene prevádzkovateľa Webového sídla na analýzu používania Webového sídla, na zostavenie správ o činnosti na Webovom sídle a na poskytnutie ďalších služieb súvisiacich s používaním Webového sídla a internetu prevádzkovateľovi Webového sídla. IP adresa prenášaná vaším prehliadačom v súvislosti so službou Google Analytics sa nebude kombinovať s inými údajmi spoločnosti Google. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete na stránkach spoločnosti Google tu. Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť príslušným nakonfigurovaním softvéru prehliadača; upozorňujeme však, že ak tak urobíte, pravdepodobne nebudete môcť v plnej miere využívať všetky vlastnosti Webového sídla. 

Stiahnutím a inštaláciou určeného zásuvného modulu prehliadača môžete tiež zabrániť tomu, aby sa údaje vygenerované súborom cookie týkajúce sa vášho používania Webového sídla (vrátane vašej IP adresy) zaznamenávali a prenášali do spoločnosti Google a aby ich spoločnosť Google spracúvala. 

 1. VAŠE PRÁVA

Ako jednotlivec, ktorého osobné údaje sa spracúvajú tak, ako je to opísané v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov, máte viacero práv, ktoré sú zhrnuté nižšie. Upozorňujeme vás, že uplatňovanie týchto práv podlieha splneniu určitých požiadaviek a podmienok stanovených v platných právnych predpisoch a nariadeniach.

Tieto práva môžete vykonať kedykoľvek podľa nižšie uvedených pokynov alebo zaslaním príslušných požiadaviek na adresu info@oxywise.com.  Medzi vaše práva patria:

Právo na prístup

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, spracúvajú alebo nie, a ak áno, môžete požiadať o prístup k takýmto osobným údajom, vrátane, avšak bez obmedzenia, kategórií dotknutých osobných údajov, účelu spracúvania a príjemcov alebo kategórií príjemcov. Musíme však brať do úvahy práva a slobody ostatných, takže toto právo nie je absolútne. Ak budete požadovať viac ako jednu kópiu osobných údajov, ktoré musia prejsť spracúvaním, na základe administratívnych nákladov si môžeme účtovať primeraný poplatok.

Právo na opravu

Máte právo požiadať nás o opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. V závislosti od účelov spracúvania máte taktiež právo požiadať o doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo na vymazanie („právo na zabudnutie“)

Za určitých okolností definovaných v platných právnych predpisoch máte právo požiadať nás o vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. Ak bude vaša žiadosť spadať do jednej z týchto okolností, vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme. Ak sa nám z technických a organizačných dôvodov nepodarí vymazať vaše osobné údaje, zabezpečíme, aby boli úplne a nezvratne anonymizované tak, aby sme takéto osobné údaje o vás už neuchovávali.

Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností definovaných v platných právnych predpisoch máte právo požiadať nás o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov. V takom prípade budú vaše osobné údaje, s výnimkou uchovávania, spracúvané len s vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností definovaných v platných právnych predpisoch máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a môžete mať právo tieto osobné údaje preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi, alebo aby takéto osobné údaje boli prenesené priamo od nás inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

Právo namietať

Za určitých okolností definovaných v platných právnych predpisoch máte právo z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, pričom môžeme byť požiadaní, aby sme vaše osobné údaje ďalej nespracúvali, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.Platí to najmä v prípade spracúvania vašich osobných údajov na základe našich oprávnených záujmov alebo na štatistické účely.

Právo namietať voči priamemu marketingu

Ak sa vaše osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely takéhoto priameho marketingu (vrátane profilovania, ktoré súvisí s takýmto priamym marketingom).

Právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanom spracúvaní

S výhradou určitých obmedzení máte právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa vás týkajú alebo vás podobne významne ovplyvňujú.

Právo odvolať súhlas

Ak ste vyjadrili svoj súhlas s akoukoľvek činnosťou spracúvania osobných údajov opísanou v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov, tento súhlas môžete kedykoľvek s budúcim účinkom odvolať. Takéto odvolanie neovplyvní zákonnosť spracúvania, ku ktorému došlo pred odvolaním súhlasu.

Ak si želáte získať prístup k takýmto osobným údajom alebo vykonať ktorékoľvek z vyššie uvedených práv, mali by ste o to písomne požiadať a preukázať vašu totožnosť na adrese info@oxywise.com. 

Akákoľvek komunikácia z našej strany v súvislosti s vašimi vyššie uvedenými právami bude poskytovaná bezplatne. Avšak v prípade zjavne neopodstatnených alebo neprimeraných žiadostí, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, môžeme účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo oznámení alebo vykonanie požadovanej činnosti, alebo môžeme odmietnuť konať na základe žiadosti.

V prípade sťažnosti týkajúcej sa spracúvania vašich osobných údajov máte právo podať sťažnosť na príslušný orgán dozoru.

 1. PRÁVNY ZÁKLAD

Vaše osobné údaje budeme získavať a spracúvať na účely uvedené v časti „Účely spracúvania osobných údajov“ týchto Pravidiel ochrany osobných údajov na jednom z nasledujúcich právnych základov:

 • Spracúvanie vašich osobných údajov je potrebné na splnenie zmluvy s vami alebo na vykonanie krokov pred uzavretím zmluvy s vami na vašu žiadosť;
 • Spracúvanie je potrebné na účely našich oprávnených záujmov a/alebo oprávnených záujmov našich spriaznených spoločností a/alebo iných tretích osôb a vaše záujmy alebo základné práva a slobody nad takýmito záujmami neprevažujú;
 • Medzi oprávnené záujmy, ktoré sledujeme, patrí najmä náš záujem spravovať a udržiavať zmluvný vzťah s vami, odpovedať na vaše konkrétne požiadavky, požiadať vás o spätnú väzbu s cieľom zlepšiť naše Webové sídlo a naše produkty alebo vykonávať iné všeobecné marketingové činnosti;
 • Ak sa bude vyžadovať váš osobitný súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov tak, ako je opísané v tomto dokumente, vaše osobné údaje sa budú spracúvať na základe tohto súhlasu;
 1. PRIAMY MARKETING

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať, aby sme vám mohli zaslať marketingové e-maily o našich produktoch. V takom prípade sa vyžaduje váš predchádzajúci súhlas. Tieto e-maily môžu obsahovať funkcie, ktoré nám pomôžu ubezpečiť sa, že ste správu dostali a vedeli ste ju otvoriť. Okrem toho môžu tieto e-maily obsahovať funkcie, ktoré zistia vašu totožnosť, keď kliknete na marketingový e-mail, aby ste navštívili Webové sídlo, čo nám umožňuje posielať vám e-maily informujúce o neukončenom nákupe a/alebo e-maily so zobrazením produktu. 

Aby vám mohli byť zasielané personalizované marketingové e-maily, niektoré vaše osobné údaje môžeme zdieľať s našimi spriaznenými značkami.

Zo zasielania marketingových e-mailov, e-mailov informujúcich o neukončenom nákupe a/alebo e-mailov so zobrazením produktu sa môžete kedykoľvek bezplatne odhlásiť, a to podľa pokynov v akejkoľvek marketingovej komunikácii. Okrem toho si môžete zvoliť frekvenciu zasielania marketingových e-mailov alebo sa odhlásiť z ich odberu, ak si už nebude želať dostávať marketingové e-maily, e-maily informujúce o neukončenom nákupe a/alebo e-maily so zobrazením produktu na stránke na odhlásenie.

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj preto, aby sme vám mohli zasielať klasické poštové zásielky s informáciami o našich produktoch. V takom prípade sa vyžaduje váš predchádzajúci súhlas. Zo zasielania marketingových e-mailov sa môžete kedykoľvek bezplatne odhlásiť, a to podľa pokynov v marketingovej komunikácii alebo prostredníctvom našej stránky pre kontakt na služby: info@oxywise.com. 

 1. BEZPEČNOSŤ

Prijali sme príslušné technické a organizačné opatrenia na ochranu dôvernosti, bezpečnosti a integrity získaných osobných údajov a na zabránenie neoprávneného prístupu a používania osobných údajov, ktoré by boli v rozpore s týmito Pravidlami ochrany osobných údajov. Používame komerčne primerané úsilie, aby sme zabezpečili, že vaše osobné údaje zostanú počas nášho spravovania v bezpečí.

 1. MEDZINÁRODNÝ PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje môžu byť prenesené a spracúvané v iných krajinách ako je krajina, v ktorej máte trvalé bydlisko. Tieto krajiny môžu mať právne predpisy na ochranu osobných údajov, ktoré sú odlišné od právnych predpisov vašej krajiny.

To znamená, že keď získavame vaše osobné údaje, môžeme ich spracúvať v iných krajinách. Zabezpečujeme však, aby boli prijaté vhodné bezpečnostné opatrenia, aby vaše osobné údaje zostali chránené v súlade s týmito Pravidlami ochrany osobných údajov. Patrí medzi ne implementácia štandardných zmluvných doložiek Európskej komisie pre prenos osobných údajov medzi nami a poskytovateľmi služieb – tretími osobami a partnermi, ktoré od nás vyžadujú, aby sme chránili osobné údaje, ktoré spracúvajú z Európskeho hospodárskeho priestoru v súlade s platnými právnymi predpismi a nariadeniami Únie o ochrane osobných údajov. Patrí medzi ne aj prenos osobných údajov k poskytovateľom služieb – tretím osobám a partnerom, ktorí sú certifikovaní podľa Štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA.

 1. UCHOVÁVANIE

Vaše osobné údaje neuchovávame po dobu dlhšiu ako je nevyhnutná na dosiahnutie konkrétnych účelov spracúvania osobných údajov opísaných v týchto pravidlách, pokiaľ sa na základe platných právnych predpisov a nariadení EÚ o ochrane osobných údajov neuplatňujú kratšie alebo dlhšie doby uchovávania.

 1. ZMENY TÝCHTO PRAVIDIEL OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov budeme príležitostne v prípade potreby aktualizovať, aby sme chránili našich užívateľov, poskytovali aktuálne informácie a reagovali na právne a technické zmeny. Najnovšia verzia Pravidiel ochrany osobných údajov bude upravovať naše používanie vašich osobných údajov a bude k dispozícii na adrese https://oxywise.com/privacy-policy/.

Ak máte záujem o predchádzajúce verzie týchto Pravidiel ochrany osobných údajov, kontaktujte nás prosím na adrese info@oxywise.com.  

 1. KONTAKTUJTE NÁS

Ak budete mať otázky alebo obavy týkajúce sa týchto Pravidiel ochrany osobných údajov, kontaktujte nás prosím jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. v prípade otázok týkajúcich sa ochrany súkromia a vykonania vašich práv, na adrese info@oxywise.com. ;  
 2. našu zodpovednú osobu môžete kontaktovať na adrese: info@oxywise.com. ;  
 3. ak budete mať obavy alebo sťažnosť ohľadom spôsobu, akým zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi, môžete sa obrátiť na príslušný orgán na ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje orgánu na ochranu osobných údajov nájdete na stránke https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.  Ak chcete získať viac informácií o tom, ktorý orgán je potrebné kontaktovať, napíšte nám prosím na adresu info@oxywise.com;

V prípade všeobecných informácií nás prosím kontaktujte prostredníctvom nášho kontaktného formulára na adrese: https://oxywise.internal.studiotem.com/contact-us/.